Tedarikçi Davranış Kuralları

 

 

Amaç

Neosante tedarikçi kuralları, tedarikçilerimizin ve onların alt tedarikçilerinin Neosante ile ticari ilişkilerinde uymalarını istediğimiz, standartları ve temel ilkeleri tanımlamaktadır. Neosante tedarikçileri ile ilişkilerinde uyguladığı bu kurallar ile tedarik sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve iş yürütme hedefine uygun davranan tedarikçilerle ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Tedarikçilerimizden, iş etiği kurallarımıza ve değerlerimize bağlı kalmalarını ve sektörümüzde uygulanmakta olan kurallara ve uygulamalara saygı göstermelerini talep etmekteyiz. Bu davranış kuralları, Neosante'ye ürün sağlayan tüm tedarikçiler için geçerlidir. Tedarikçilerimizden, bu davranış kurallarında ifade edilen ilkelere uymaları beklenmektedir.

 

Kapsam

 

Kurallar'da öngörülen standartlar, Neosante'nin ticari faaliyette bulunduğu, tedarikçinin ana firması, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin yanı sıra daimi personeli, geçici personeli, sözleşmeli temsilcileri ve göçmen işçiler dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsayan, tedarikçiye ilişkin beklentilerini ortaya koymaktadır.

 

Kapsam

Kurallar'ın kabulü, her Neosante tedarik sözleşmesinin ön koşuludur. Kurallar'a atıfta bulunulan sipariş emrinin kabulü suretiyle tedarikçi, tüm faaliyetlerinin bu kurallarda yer alan kayıtlara tabi olduğunu taahhüt eder. Bu kurallara uyulduğunun kanıtlanması, tedarikçi açısından herhangi bir üçüncü şahıs faydalanma hakkı doğurmaz. Kurallarda belirtilen standartlar, tedarikçiler ile Neosante arasındaki yasal anlaşma veya sözleşme hükümlerinin yerine geçmez ve bunlara ektir.

 

 

 

 

a. Yasal Uygulamalar

 


 

Ticaret
Neosante ticari faaliyetlerinde uluslararası ihracat, ithalat ve ticaret yasalarına uygun hareket eder. Tedarikçiler de tüm küresel ticaret denetlemelerine, uluslararası ihracat ve ithalat yasalarına ve yönetmeliklerine uymalıdır.

 

Rekabet Hukuku
Tedarikçi, iş yaptıkları yetki alanlarını yöneten tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdır.

 

Rüşvet ve Yolsuzluk
Tedarikçilerin herhangi bir kuruluşa, bireye rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şeyi vermesi, teklif etmesi, kuruluş veya bireylerden bunları kabul etmesi yasaktır.

 

İlgili Yasa ve Düzenlemelerle Uyumluluk
Tedarikçinin iş etkinliklerini yürüttüğü veya Neosante'nin tedarikçiden mal veya hizmet aldığı tüm ülkelerde, tedarikçinin geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyması beklenir.

 

 

 

b. Çalışma Koşulları

 


 

Zorla Çalıştırma
Tedarikçi sadece gönüllü iş gücü kullanmalı ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen personeli istihdam etmelidir. Çalışanlarına herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırma uygulamamalıdır.

 

Çocuk İşgücü
Yerel kanunlarda, daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (ILO sözleşmesi No.138'de belirtilen hariç) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.

 

Taciz
Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup tedarikçiler tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

 

Tazminat ve Ücretlendirme
Tedarikçilerin çalışanlarına ödedikleri ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, yürürlükteki iş mevzuatlarına eşit veya daha fazla olmalıdır.

 

Çalışma Saatleri
Tedarikçiler, yerel mevzuat daha az maksimum çalışma saati belirtmediği sürece ve olağanüstü iş koşulları haricinde, çalışanlardan düzenli olarak haftada 48 saatten çok ve toplamda çalışma haftası süresince (fazla mesailer de dahil olmak üzere) 60 saatten fazla çalışmasını talep etmemelidir. Tedarikçiler, fazla mesainin gönüllü olmasını ve yerel ve ulusal yasalara veya yönetmeliklere uygun şekilde ödemesinin yapılmasını sağlamalıdır. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların her yedi günlük dönem içerisinde en az bir gün izin günü olmalıdır.

 

Adil ve Eşit Muamele
Tedarikçi, faaliyetleri çerçevesinde çalışanlarına insanca, saygılı ve dürüst muamele göstermelidir:

- Tedarikçi, Ayrımcılığa ilişkin 111 No'lu ILO Sözleşmesine istinaden ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, fiziksel kapasite, milliyet, cinsel tercih, siyasal görüş, sendika üyeliği, sağlık testleri yada medeni hâl gibi kriterler esasında ayrımcı işe alma ve çalıştırma uygulamalarında bulunmamalıdır.
- Psikolojik, fiziksel, cinsel ya da sözle taciz, korkutma, tehdit veya tacizin hiçbir türüne tolerans gösterilmemelidir.
- Tedarikçi, çalışanların izlenmesine yönelik uygulamalarda bulunduğu ya da özel bilgiler topladığı takdirde çalışanlarının özel hayatının mahremiyetine saygı göstermelidir.
- Tedarikçi, personelinin ve mülkünün güvenliği amacıyla güvenlik hizmeti sunmak üzere doğrudan veya sözleşmeli işçiler görevlendirdiğinde, güvenlik personelinin adil ve eşit muamele konusunda aynı standartları uygulamasını temin edecektir.
- Tedarikçiler, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma dahil, istihdamla ilgili bütün kararlarda ırk, renk, ülke, cinsiyet, din, engelli durumlarında ayırımcılık yapmamalıdırlar.

 

Birlik Kurma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü
Tedarikçilerde çalışanlar kendi tercihlerine göre yasal organizasyonlara katılmakta özgürdürler. Tedarikçiler çalışanlarının yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını tanıyıp saygı göstermelidir. Çalışanlar bu örgütlere girmelerinden dolayı tehdit edilmemelidir.

 

 

 

c. Etik Kurallar

 


 

İş Kayıtları
Tedarikçi, işle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasa ve yönetmelik gerekliliklerine tam uyum içinde yaratmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır. Düzenleyici kuruluş temsilcileriyle ve resmi yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde dürüst ve açık sözlü olmalıdır.

 

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması
Tedarikçi tarafından Neosante’den alınmış belge, ticari ve teknik bilgiler, iki taraf arasında “Gizli Bilgi” olarak tanımlanmaktadır.
Tedarikçi, rekabet avantajı sağlayan bütün bilgi, know-how, yöntem veya sanayi alanında henüz bilinmeyen fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, eser ve benzerlerini (“Ticari Sır” veya “Gizli Bilgi”) gizli tutmalı, Neosante'nin yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamamalıdır.

 

Fikri ve Sınai Haklar
Neosante tedarikçiye lisans, patent, endüstriyel tasarım veya telif hakkı vermemektedir. Tedarikçi kaynaklı nedenden dolayı oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların (Neosante, diğer tedarikçiler, distribütörler ve müşteriler) tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere tedarikçi ödemek zorundadır.

 

Çıkar Çatışması
Tedarikçi, uygunsuzluk ya da çıkar çatışması yaratan eylemlerden kaçınmalıdır.

 

Hediye Almak ve Vermek
Ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek, tedarikçi tarafından gönderilen herhangi bir hediye kabul edilmez.

 

Yolsuzluk
Neosante her türlü yolsuzluğu yasaklamakta ve aynı yaklaşımı tedarikçilerinden de beklemektedir. Tedarikçiler, kamu görevlileri ya da özel sektördeki bireylerle ilgisi olsun olmasın rüşvet, yolsuzluk ya da etik olmayan uygulamalara kalkışmamalı, izin vermemeli ve tolerans göstermemelidir.

 

 

 

d. Sağlık ve Güvenlik

 


 

Neosante, Tedarikçilerin tüm çalışanları için güvenli ve sağlıklı, acil durumlara hazır olma alanları, endüstriyel hijyen, fiziksel olarak zorlayıcı işler, makine kazalarından korunma, sıhhi tesisat işleri ve inşaat alanları da dahil olmak üzere, güvenlik ve sağlık kurallarına ve uygulamalarına tamamen uyumlu bir çalışma ortamı sağlama taahhüdünde bulunmaları gerekir. Buna işyerindeki tehlikelerin kontrolü, çalışanları sağlık ve güvenlik konularında yeterli derecede bilgilendirecek eğitimlerin sağlanması ve bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin geliştirilip uygulanması da dahildir.

 

İş Güvenliği
Olası güvenlik tehlikelerine ait riskler uygun bir süreç ve çalışma yeri tasarımı, güvenlik düzenlemeleri ve devam eden güvenlik eğitimleri ile kontrol edilmelidir. Ayrıca işçilere, uygun kişisel koruyucu donanımlar (KKD) sağlanmalıdır.

 

İşyeri Ortamı
Tedarikçi, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamalıdır. Asgari olarak, teçhizatlı iş istasyonları ile birlikte içme suyu, yeterli aydınlatma, sıcaklık, havalandırma, sıhhi tesisat ve kişisel koruyucu donanım sağlanmalıdır. Ayrıca, tesisler de ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen standartlara uygun olarak inşa edilerek bakımı yapılmalıdır.

 

Acil Durumlara Hazırlık
Tedarikçi acil durumlara hazırlıklı olmalıdır. Bu kapsamda, bildirim ve tahliye prosedürleri, acil durum eğitimi ve tatbikatlar, uygun ilk yardım malzemeleri, uygun yangın tespit ve söndürme sistemleri ve yeterli çıkış olanakları bulunmalıdır. Tedarikçi, çalışanlara düzenli aralıklarla acil durum planlama, müdahale ve tıbbi bakım eğitimleri vermelidir.

 

Temizlik, Hijyen ve Yaşama Koşulları
Çalışanlar için sağlıklı yiyecek hazırlama ve yeme tesislerine ek olarak, temiz sağlık tesisleri ve içilebilir su sağlanmalıdır. Tedarikçi tarafından sağlandığı takdirde, işçi yurtları da temiz ve güvenli halde tutulmalıdır.

 

 

 

e. Çevreyle İlgili Yönetmelikler ve Korunma

 


 

Neosante, çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkındadır ve tedarikçilerinden çevre mevzuatına uyumunun düzenli takibini, çevre yönetimini sürekli iyileştirmelerini, iklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla mücadele etmelerini ve bu taahhüdü paylaşmalarını beklemektedir.


Tedarikçilerinin çevre ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket etmelerini, tedarikçilerin faaliyetlerini, doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri minimuma indirecek ve çevreyi, müşterileri ve çalışanları koruyacak bir şekilde yürütmeleri beklenmektedir.

 

Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.